Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Hangileridir

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Hangileridir?

Bir işletmenin ticari kazancına dair doğru bir şekilde bilgi edinmek için gelir ve giderlerinin hatasız hesaplanması gerekmektedir. Bu noktada nelerin gider olarak gösterileceği, nelerin gösterilemeyeceğini bilmek oldukça önemlidir. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) ve 41 sayısı Gelir Vergisi Kanunu’nda Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler açık bir şekilde belirtilmiştir.

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler, vergi matrahının tespit edilmesinde gayrisafi kazançlardan indirilemeyecek olan giderlerdir. Bir başka ifadeyle, ticari kazancın tespitinde vergi kanunları tarafından indirilmesine müsaade edilmeyen ödemeler, vergi uygulamasında kanunen kabul edilmeyen giderler olarak tanımlanmaktadır. Bahsi geçen bu giderler hem gelir vergisi mükellefleri tarafından hem de kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kanunlara uygun olarak hesaplanmalıdır.

Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Hangileridir?

Gelir Vergi Kanunu’nda bulunan maddelere göre vergi mükelleflerinin belli başlı harcamalarını gider olarak gösterebileceği belirtilmiştir. Bu sebeple harcamanın gider olarak gösterilmesi mümkün değildir.

Kanuna göre gider olarak gösterilemeyen harcamalar aşağıdaki gibidir;
 • Şirket sahibi ve aile bireylerinin şirketten çektiği para ve aldığı diğer değerler,
 • Şirket sahibinin kendisine, eşine ve çocuklarına şirketten ödediği ücret, maaş, ikramiye, tazminat ve komisyonlar
 • Şirket sahibinin ve aile bireylerinin şirkette cari hesaptan ya da diğer yollardan alacakları üzerinden işlenen faizler
 • Şirket sahibinin şirkete sağlamış olduğu sermaye için işlenen faiz,
 • Şirket sahibinin işlemiş olduğu suçlardan kaynaklanan tazminat, vergi ve para cezaları,
 • Alkol ve alkollü içecekler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin bütünü,
 • Kiralanan ya da şirkete kayıtlı olan kotra, yat, tekne gibi motorlu deniz taşıtları, helikopter ve uçak gibi hava taşıtları, şirketin asıl faaliyet konusu ile ilişkisi bulunmayan giderler ve amortismanlar,
 • Basın yolu ile ya da radyo ve televizyon gibi kanallarla işlenen eylemlerden kaynaklı olarak ortaya çıkan maddi ve manevi zararlar için ödenen tazminat giderleri
 • Gelir vergisi ile diğer şahsi vergiler
 • Yabancı kaynaklarının, öz sermayesini aşan şirketlerde kullanılan yabancı kaynaklara dair komisyon, faiz, kâr payı, vade farkı, kur farkı ve benzer giderler ve maliyet öğeleri toplamının %10’unu aşmayan bölümü

Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Hangileridir?

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda bulunan maddelere göre vergi mükelleflerinin belli harcamaları gider olarak gösterilmediği belirtilmiştir.

Kanuna göre gider olarak kabul edilmeyen harcamalar aşağıdaki gibidir;
 • Öz ve örtülü sermayeden ödenen ya da hesaplanan faizler,
 • Örtülü sermaye üzerinden hesaplaması yapılan kur farkları ve benzer giderler,
 • Yedek sermaye olarak tutulan para ile yedek akçe,
 • Transfer fiyatlandırması ile örtülü dağıtılan kazançlar,
 • Değerinin altında satılan menkul kıymetlerden kaynaklı zarar ve ödenen komisyonlar,
 • Kurumlar Vergisi, vergi ve diğer tüm para cezaları, zamlar ve gecikme faizi,
 • Şirketin ana faaliyet konusu ile ilişkisi olmayan kotra, yat, tekne gibi motorlu deniz taşıtlarının, helikopter ve uçak gibi hava taşıtlarının gider ve amortismanları
 • Şirket ortaklarının, yöneticilerinin, çalışanlarının ya da şirket sahibinin suçlarından kaynaklı tazminat giderleri,
 • Kanun dışında ya da kanunda belirtilen şartlar dışında yapılan bağış, yardım ve diğer benzer giderler,
 • Basın yolu ile ya da radyo ve televizyon araçları ile işlenen fiillerden kaynaklı ödenen tazminat giderleri

Kanunen Kabul Edilmeyen Diğer Giderler Hangileridir?

Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilenlerin dışında kanunen kabul edilmeyen başka giderler de bulunmaktadır. Bahsi geçen giderler, vergi hukukunun genel ilkelerine aykırı olan ya da diğer yasalara ait hükümler sebebiyle kabul edilmeyen giderlerdir.

Buna göre diğer giderler aşağıdaki gibidir;
 • Yönetim kurulu başkanına ve üyelerine verilen ikramiye giderleri,
 • Kurumlar vergisinden hariç tutulmuş olan kazançlar ile ilgili zararlar ve giderler,
 • Vergiye tabi olan işlemlerin üzerinden hesaplanmış olan KDV ve İndirilebilecek KDV giderleri,
 • ÖİV (Özel İletişim Vergisi) giderleri,
 • Bağışlanmış olan ürün ve hizmetlerin giderleri,
 • Belgelendirmesi yapılmamış olan giderler,
 • Ödenen KDV giderleri,
 • Sermaye Piyasası Kanunu konusunda ayrılan karşılıklar

 

e-Mutabakat Çözümü

Daha Fazla Bilgi için Bizimle İletişime Geçebilirsiniz!

Mutabıkım bir MDP Group markasıdır.

Exit mobile version